Här är föreningens stadgar.

Alla som är med i föreningen ska ha läst och vara införstådda med dessa!

Stadgar för Göteborgs Allmänna Lajvförening

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Göteborgs Allmänna Lajvförening

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte

Föreningens syfte är främst att arrangera lajv, anordna workshops knutna till lajv och främja lajvdeltagande som en del av en aktiv fritid.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst, fackligt och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Allvarligt skadar är till exempel, men inte begränsat till, medlem som bryter mot stadgarna, medlem som publicerar material i föreningens namn som inte har styrelsens godkännande, medlem som har svårt att skilja på spel och verklighet och därmed riskerar att skada sig själv eller andra, eller medlem som på annat sätt motverkar föreningens syfte eller bryter mot de uppsatta säkerhetsreglerna som ett arrangemang har. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Avstängd medlem har rätt att närvara på årsmötet under punkten gällande deras uteslutning. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Vald styrelse förväntas sitta mellan årsmötet de valdes in till och med nästa ordinarie årsmöte.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte bör hållas senast den 28 februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst fyra (4) veckor i förväg. Motionsstopp sker två (2) veckor före årsmötet. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. mötets öppnande
2. mötets behörighet
3. fastställande av röstlängd
4. val av mötesordförande
5. val av mötessekreterare
6. val av två justerare och tillika rösträknare
7. fastställande av dagordning
8. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. ekonomisk berättelse för förra året
10. revisorernas berättelse för förra året
11. frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. motioner
13. årets verksamhetsplan
14. årets budget och fastställande av medlemsavgift
15. val av årets ordförande
16. val av årets vice ordförande
17. val av årets kassör
18. val av årets sekreterare
19. val av årets 1-5 ledamöter
20. val av årets 1-2 suppleanter
21. val av årets revisor
22. val av årets valberedare
23. övriga frågor
24. ordet fritt
25. mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt mötet sköta kallelsen. För att vara behörigt bör föreningens medlemmar meddelas minst fyra (4) veckor i förväg, men måste meddelas minst två (2) veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Vice ordförande tar över som firmatecknare om ordinarie ordförande bortfaller under verksamhetsåret. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. Avstängd medlem har rösträtt under sitt uteslutningsärende på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra. Beslut under styrelsemöte avgörs genom omröstning var gång någon i styrelsen yrkar på detta.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att en ändring ska vara giltig måste antingen ändringsförslaget gå ut med kallelsen och röstas igenom med två tredjedelar av antalet röster, alternativt kan ändringsförslaget presenteras på årsmötet men måste då röstas igenom enhälligt för att vara giltigt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16), upplösning (§17) och diskriminering (§18) kräver beslut på ordinarie årsmöte två år i rad.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton och avtal, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från kopplade förbund.

§18 Diskriminering

Föreningen tar avstånd från all form av diskriminering, t ex av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk bakgrund.
Föreningen skall arbeta för en jämställd och jämlik verksamhet.
Verksamheten har rätt att kvotera med mål att främja jämställdheten i föreningen.

§19 Alkohol- och drogfri

Alla evenemang som arrangeras under GALF skall vara alkohol- och drogfria.