Omfamningen/invigning

Att omfamna eller inviga en individ innebär att skapa en ny vampyr. Detta utförs på så vis att en vampyr tömmer en människa på blod till dödens gräns och sedan ger henne av sitt eget blod. Människan kommer att uppleva en intensiv smärta samtidigt som hennes egen kropp dör och transformeras, och sedan stiga upp igen som en nyomfamnad vampyr, eller fledgeling. Om du vill utföra en omfamning på en spelare så måste detta först godkännas av arrangörerna.

Torpor

Om en vampyr blir svårt skadad eller berövas på blod tillräckligt länge så sjunker hon ner i en djup dvala.En erfaren, äldre vampyr kan självmant lägga sig själv i torpor i syfte att sova bort långa tidsperioder för att vakna till mera ”intressanta” tider. Vampyren framstår då för människor som helt död, men förutsatt att hon inte lider av blodsbrist så bevaras kroppen utan att behöva näring. För vampyren är torpor en obehaglig upplevelse där vampyrens sinne slumpmässigt glider mellan minnen från hennes dödliga och o-döda liv. Händelser genomlevs igen och igen, varje gång med olika resultat, olika deltagare och olika omständigheter. Detta kan leda till att vampyren, när hon väl vaknar igen, är osäker på sina egna minnen, i vilken ordning de utspelat sig eller vilka som faktiskt har hänt. Hur allvarlig denna effekt är beror på hur länge vampyren har legat i torpor, under vilka omständigheter hon hamnade där (ofrivilligt är sämst) och har hon tur kommer hon att vakna med individer vid sin sida som kan hjälpa henne att sätta samman sina splittrade minnen igen.

En vampyr i torpor kan återuppväckas av vampyrblod, motsvarande minst ett glas. 

Pålen

Att köra en träpåle igenom hjärtat på en vampyr är enligt legender ett sätt att döda dem. Sanningen är i själva fallet att pålandet av en vampyr paralyserar denna och oskadliggör henne helt. Vampyrens sinnen fungerar fortfarande, hon kan höra, se och känna det som pågår runt omkring henne, men hon förblir förlamad så länge som pålen befinner sig i hennes hjärta. Att utföra denna handling är mycket svårt, och inget som kan göras mitt i en strid eller genom att smyga sig på någon och påla dem oförberedda. Offret måste vara immobiliserat eller fasthållet för att en pålning ska lyckas. Detta är en taktik för situationer då en person behöver förvaras mellan spelomgångar, eller oskadliggöras medans hon flyttas mellan platser mot sin vilja.

För att påla någon i lajvet behöver du ett träföremål av något slag, så som en faktisk påle. Det du använder får inte vara vasst på riktigt för att undvika skador och efter att offret pålats får denna, för effektens skull, själv hålla kvar pålen vid bröstkorgen tills den ”dras ut” igen.

Ghouler

En ghoul är en människa som tjänar en vampyr. Dessa skapas genom att vampyren under tre nätter inom en period på två veckor ger av sitt blod till en människa och binder denna till sig. Ghoulen blir beroende av blodet som vampyren måste fortsätta dela med denna (ca ett glas per månad) och lojal intill döden till sin mästares vilja. En ghoul måste inte älska sin mästare eller hålla med om allt denna säger eller gör, hon kanske inte ens vill vara ghoul utan ser det som slaveri, men hon kommer att förbli lojal oavsett. Hur bra eller dålig ghoulens tillvaro är beror helt på deras mästares personlighet, men en ghoul kan aldrig hotas eller mutas till att förråda sin mästare på något vis.  Ghouler är värdefulla; de kan röra sig på dagen, utföra arbetsuppgifter och vakta den sovande vampyren. Av blodet får de med tiden olika förmågor; de blir tuffare, snabbare och starkare och slutar även att åldras så länge som de får vampyrblod regelbundet. Skulle tillgången strypas, om mästaren dör eller överger sin tjänare, så kommer ghoulen att känna av en otrolig abstinens och så småningom börja åldras igen. Ghoulen kommer då även på mycket kort tid få igen de år hon missat. Detta betyder att en ghoul som ser ut som 25 men egentligen är 125 väldigt snabbt kommer att åldras, dö och efterlämna ett sönderruttet lik, emedan om ghoulens verkliga ålder är 40 snabbt kommer att åldras till en 40-åring och sedan leva vidare som en vanlig människa. En vampyr i lajvet med bloodpotency 1 kan hålla sig med fyra ghous. Med högre bloodpotency så kommer förmågan att öka mängden ghouls som vampyren skapar och bibehåller. 

Även djur kan tjäna som ghouler. Deras intellekt ökar inte, men de får samma fysiska fördelar som mänskliga ghouler. En djurghoul kommer med åren att bli större än vad som är normalt för rasen. De kommer få vildsintare natur, mer skrämmande drag, och en ökad blodtörst. 

Blodsband

Vampyrblod är inte bara beroendeframkallande för människor utan även för andra vampyrer. Att dricka en annans vampyrs blod innebär att falla under blodsbandets makt. Blodsbandet är ett av de mäktigaste verktygen en vampyr har till sitt förfogande. Det används ofta för att kontrollera någon men kan även användas ömsesidigt mellan två vampyrer som ett band av respekt och kärlek. Blodsbandet består av tre nivåer och dessa upprättas när en vampyr dricker av en annan vampyr vid tre separata nätter, motsvarande minst ett glas per tillfälle.

Steg 1: Den blodsbundna börjar uppleva starka känslor gentemot vampyren, vare sig kärlek eller hat, eller kanske både och. Den blodsbundna dras till vampyren och tycks som av en slump ofta befinna på samma plats som denna. Den blodsbundna är fortfarande fri att handla som hon vill. Detta är den nivå av blodsband som existerar mellan alla childer och deras skapare i början. Hållbarheten är ca två veckor.

Steg 2: Vampyren blir en väldigt viktig person för den blodsbundna, och hennes starka känslor börjar påverka hennes beteende. Hon anstränger sig för att få vampyrens uppmärksamhet och glädja denna. Det vore svårt att göra något som skulle skada vampyren utan en mycket god anledning. När den blodsbundna interagerar med vampyren så upplevs vampyren automatiskt som om hon använde disciplinen Presence 1: Awe även om hon inte har den. Den blodsbundna har dock fortfarande kvar sin fria vilja.

Hållbarheten är ca två månader.

Steg 3: Blodsbandet är komplett. Den blodsbundna lyder blint under vampyren och inget annat spelar längre någon roll, vare sig familj, vänner, klan eller den egna överlevnaden kan överskugga den lojalitet som den blodsbundna känner gentemot vampyren. För en vampyr som använder disciplinen Dominate så krävs inte ögonkontakt med den blodsbundna. Vampyrens dåliga beteenden rationaliseras bort i den blodsbundnas huvud, och allting som vampyren gör blir otroligt fascinerande. Detta är nivån av blodsband som alla ghouler har till sina ägare. Det går i extrema tillfällen temporärt att agera emot vampyren men tala då med en spelledare först. Den blodsbundna kan även vid vissa tillfällen ta initiativ som hon anser är för vampyrens bästa, men bara om hon inte uppfattar att det går emot vampyrens vilja. Vampyrens vilja är lag.

Hållbarheten är flera år.

Ett blodsband bleknar med tiden om den blodsbundna inte längre får mer blod då och då och inte ser vampyren på ett långt tag, något som kan vara mycket svårt för den blodsbundna. Hur fort detta sker beror på hur långt gånget blodsbandet är.