Anark: En undersekt till Camarillan som lyder under sina egna lagar och system.

Ancillae: Vampyrstatus som är mellan neonat och elder, vanligtvis mellan 100 och 300 år gammal.

Besläktad: Vad camarillavampyrer kallar sig själva.

Best: Det blodtörstiga och destruktiva monstret som alla vampyrer bär inom sig.

Blivandet: Ögonblicket då en vampyr går från att vara en fledgeling till att bli en fullvärdig medlem av de besläktades led. Ingen kan genomgå blivandet innan ens skapare bedömer att en är redo och prinsen har gett sitt godkännande. Kallas även neonatförklaring.

Blod: En vampyrs arv; det som gör en vampyr till en vampyr. Exempel: "Jag tvivlar starkt på hennes påståenden om att inneha så respekterat blod."

Blodsband: Ett starkt band av lojalitet till en vampyr efter att ha druckit av hennes blod. Komplette efter tre separata tillfällen.

Blodsjakt: Utropas på en vampyr av en furste och innebär att alla inom domänen ska ta aktiv del i att jaga ner och dräpa den dömda.

Boon/Tjänst: Den viktigaste valutan vampyrer emellan är inte pengar utan tjänster.

Caitiff: En "klanlös" vampyr, som antingen inte fick veta sin klantillhörighet när hon omfamnades, eller aldrig uppvisade dragen av sin klan trots en uppväxt hos dem. Kan även ha blivit utslängd ur sin klan och står bortom deras beskydd.

Camarilla: Ett feodalt vampyrsamhälle som består av sex olika klaner, vars filosofi är grundad i att leva dolda bland människorna.

Childe: Avkomman till en sire. Exempel: “Kim invigdes av Fatima. Kim är Fatimas childe”.

Domitor/Mästare: En vampyr som någon är blodsbunden till.

Domän: Ett område som styrs av en specifik vampyr. Furstar styr hela städer som sina domäner, och tillåter ibland att andra vampyrer skapar mindre domäner inuti deras.

Elder: Vampyr som är över 300 år gammal. Mycket mäktig och farlig.

Elysium: Neutral mark där våld och användandet av discipliner är förbjudet.

Elysiumväktare: En post som ska se till att elysiets regler följs.

Fledgling: En nyskapad, omyndig, vampyr. En fledgling är sin sires egendom.

Frenzy: När besten tillfälligt tar över en vampyrs beteende på grund av ilska, rädsla eller hunger. Yttrar sig i ett bestialiskt raseri.

Fyr: En vampyr som livnär sig på blodet från andra besläktade.

Ghoul: En människa som är blodsbunden till en vampyr och lojalt tjänar denna.

Haven: Platsen där en vampyr sover på dagen.

Humanity/Mänsklighet: Måttet på  hur mycket av sin mänskliga natur vampyren bär med sig.

Klan: En grupp vampyrer som delar vissa fysiska och mystiska drag som förs vidare genom deras blod likt gener från en förälder till ett barn.

Kotteri: En liten grupp vampyrer allierade i ett gemensamt syfte under en längre eller kortare tidsperiod.

Kyssen: Att dricka blod, speciellt från människor. Kyssen orsakar känslor av extas hos den som utsätts för den.

Kärl: En källa till blod, primärt en dödlig.

Maskeraden: Filosofin att dölja vampyrvärldens existens för människorna.

Neonat: Vampyrstatus, en frisläppt ung vampyr, vanligtvis under 100 år gammal.

Omfamning: Skapandet av en vampyr. Kallas även Invigning.

Primogensråd/Primogenet: Ett råd av vampyrer som sitter under fursten.

Primogen: Språkröret för en klan som sitter i primogenet.

Prins: Vampyren som styr över en camarillastad (kallas även furste).

Rant: En politisk manifestation eller möte som är exklusivt för klan Brujah.

Sabbat: En vampyrsekt som vägrar identifiera sig med mänskligheten, anser sig vara bättre än dem. Camarillans fiender.

Sekt: En grupp av besläktade som är någorlunda samlade under en gemensam filosofi. De två mest kända sekterna som för tillfället befolkar natten är Camarillan och Sabbaten.

Seneschal: Furstens rådgivare som har tillstånd att agera i prinsens namn i olika frågor.

Sheriff: En vampyr utsedd av fursten för att utreda traditionsbrott och se till att lagen följs inom domänen (även kallad lagman).

Sire: En vampyrs skapare. Exempelvis: “Fatima invigde Kim. Fatima är Kims sire.”

Skarprättare: En oglamorös post som avrättar besläktade på furstens order.

Supare: En vampyr som föredrar att dricka ifrån alkohol- eller narkotikapåverkade människor för att uppleva deras berusning.

Torpor: En extremt djup sömn för vampyrer.

Traditionerna: Camarillans lagar.

Träl: Gammalt ord för en vampyr som är bunden av ett blodsband.

Vitae: Vampyrblod. Har speciella egenskaper. Se “Blodsband”.

Ödemarkerna: De delar av staden som är olämpliga för levande varelser, och därför utgör dåliga jaktmarker. Detta inkluderar kyrkogårdar, övergivna byggnader, industriområden och områden som lider av ett stort förfall.